logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

1 

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

           สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น

6

       ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง  "กาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อ   มีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกัน เรียกว่า "เมืองไชยา" ต่อมา พ.ศ.2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

8

            สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

            สุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี

 

2

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง                                                                           

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่                                                             

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                           

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

 

คำขวัญประจำจังหวัด

" เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี "
 
 
 

 

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 077)

สำนักงานททท.ฯ สุราษฎร์ฯ 

โทร. 077288818-9 

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว ททท.เกาะสมุย

โทร. 077420720-2 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

โทร. 077283970 

สถานีเดินรถประจำทาง

โทร. 077200032 

สถานีรถไฟสุราษฎร์ฯ

โทร. 077311213 

สนามบินสุราษฎร์ธานี

โทร. 077441230 

สนามบินสมุย

โทร. 077425011 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร. 077272231 

โรงพยาบาลสมุย

โทร. 077421399

โรงพยาบาลเฉวง

โทร. 077230049

ที่ทำการไปรษณีย์ 

โทร. 077272013

ตรวจคนเข้าเมือง

โทร. 077273217

สถานีตำรวจ 

โทร. 191,077272095

ตำรวจทางหลวง

โทร. 1193 

ตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 1155, 077421281 

   
   

ข้อมูลการเดินทาง

 

 

รถทัวร์ปรับอากาศ สุราษฎร์ - กรุงเทพ

 

 

                   การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกรุงเทพโดยรถทัวร์ปรับอากาศ มีหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการ ทั้งรถโดยสารรถธรรมดา และรถวีไอพี จุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งท่ากูบ

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์

1.

บริษัทขนส่ง จำกัด

077 - 200031 - 3

2.

โสภณทัวร์

077 - 273666

3.

กรุงสยามทัวร์

077 - 286506

4.

เมืองใต้ทัวร์

077 - 282091

5.

ไทยเดินรถ จำกัด

077 - 273937

6.

นครศรีทัวร์ (สุราษฎร์ธานี)

077 - 272243

7.

โชคอนันต์ทัวร์

077 - 273050

8.

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

077 - 281930

9.

สมุยทัวร์

077 - 282352

     

66

 

10 July 2556 | Count View 1197