logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

bidding

 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 January 2566
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียด การถือครองและการทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 July 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องลำเลียงเหรียญ (Loose Coin Lift SC93420) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 March 2565
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
  3 May 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 February 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 February 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 January 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  23 December 2563
 • ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 April 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  8 May 2561
 • ประการศราคากลาง จ้างเหมาบุุคคลธรรมดาเพื่อจัดทำแผนที่รูปแบบแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ประจำปีงบประมาณ 2561
  28 December 2560
 • ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  21 December 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี
  7 December 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)ประจำปีงบประมาณ 2561
  24 August 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)ประจำปีงบประมาณ 2561
  24 August 2560
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
  22 May 2560
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  11 May 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สธพ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
  29 November 2559
 • ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต
  17 November 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  23 August 2559
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  23 August 2559
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า ศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  12 May 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)
  9 September 2557
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  29 June 2557
 • การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.75 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6 March 2557