logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Vision / Mission

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
 
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • รวบรวมจัดทำผลการปฏิบัติงานสถิติข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • จัดเก็บ ดูแลเอกสารของทางราชการ
 • ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งกองคลัง
 • เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆทุกประเภท
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณการรายได้ประจำปี
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
 • ด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 • ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • งานด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ด้านบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ฯลฯ
ด้านการพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การโอนสิทธิการเช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ฯลฯ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ประเมินราคาที่ดินรายบล๊อก รายแปลง อาคารชุด
 • กำหนดมาตรฐานต้นทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 • ประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเวนคืนการแลกเปลี่ยน
 • การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานอื่น
 • ให้บริการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายบล๊อกรายแปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
 พันธกิจ
 1. บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จำหน่ายเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก
 3. อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 4. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 5. สนับสนุนนโยบายและภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมธนารักษ์

 

9 July 2556 | Count View 1031