logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 เมษายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  8 พฤษภาคม 2561
 • ประการศราคากลาง จ้างเหมาบุุคคลธรรมดาเพื่อจัดทำแผนที่รูปแบบแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ประจำปีงบประมาณ 2561
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  21 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี
  7 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)ประจำปีงบประมาณ 2561
  24 สิงหาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)ประจำปีงบประมาณ 2561
  24 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
  22 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  11 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สธพ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
  29 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต
  17 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  23 สิงหาคม 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  23 สิงหาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า ศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  12 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)
  9 กันยายน 2557
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  29 มิถุนายน 2557
 • การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.75 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6 มีนาคม 2557