logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  14 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์
  3 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์
  18 มกราคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  13 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  23 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการทั่วไป
  18 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
  8 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษ์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  23 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  18 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  26 พฤศจิกายน 2558