logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ


 วิสัยทัศน์

" เป็นหลักในการบริหารที่ราชพัสดุ ยึดหลักคุณธรรม ดำเนินงานโปร่งใส "

 

 ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั่งการพัฒนา ศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • รวบรวมจัดทำผลการปฏิบัติงานสถิติข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • จัดเก็บ ดูแลเอกสารของทางราชการ
 • ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งกองคลัง
 • เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆทุกประเภท
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณการรายได้ประจำปี

 

 

 ส่วนจัดการฐานข้อมูล

 • ด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 • ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • งานด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

 

 

 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 ด้านบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ฯลฯ

 

 

 ด้านการพัฒนาและจัดการประโยชน์

 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การโอนสิทธิการเช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ฯลฯ

 

 

 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ประเมินราคาที่ดินรายบล๊อก รายแปลง อาคารชุด
 • กำหนดมาตรฐานต้นทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 • ประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเวนคืนการแลกเปลี่ยน
 • การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานอื่น
 • ให้บริการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายบล๊อกรายแปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

 

 

 พันธกิจ

 • บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จำหน่ายเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก
 • อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • สนับสนุนนโยบายและภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมธนารักษ์

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2793 ครั้ง